Hình ảnh và Cuộc sống
lưu trữ hàng tháng

Tháng Hai 2020

Trong nắng thu

Hình ảnh nhà trình tường trong nắng thu. Đây là nhà của một hộ dân tại Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Bức…